§1. De medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap (NKS) som bor i Rogaland danner Rogaland avdelingen av Norsk Kjemisk Selskap. Avdelingens sete er Stavanger. Medlemmer av NKS som bor andre steder kan også tas opp som medlemmer av avdelingen.

§2. 1. Avdelingen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamlingen, med alminnelig flertall og for to år om gangen, slik at 2 eller 3 medlemmer er på valg det ene året og 2 eller tre det påfølgende. Valgbare er avdelingens ordinære medlemmer. Leder velges særskilt. For å være valgt kreves halvparten av de møtendes stemmer. Hvis ikke noen ved første valg får dette, forgår omvalg og den som da får flest stemmer er valgt. Styret velger seg imellom nestleder, sekretær og kasserer. Den sist avgåtte leder bør fortsette som styremedlem i neste styre.

2. Forslag til medlemmer av styre og råd skal fremlegges på generalforsamlingen av et valgstyre bestående av 2 personer, hvorav en er medlem i styret. Valgstyret velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen.

3. Medlemmer til rådet velges fra styret.

§3. Avdelingens generalforsamling har den øverste beslutningsmyndighet i avdelingens saker. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av februar etter innkalling fra styret med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skjer ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmene og om mulig ved offentliggjøring i NKS organ.

Ekstraordinær generalforsamling kan med varsel som fastsatt for ordinær generalforsamling innkalles av styret, når dette finner det påkrevd, eller når skriftlig motivert krav foreligger fra minst 10 av avdelingens ordinære medlemmer.

På den ordinære generalforsamlingen legger styret fram melding om avdelingens virksomhet i det siste år og dessuten regnskap i revidert stand og budsjettforslag for det neste år. Generalforsamlingen avgjør spørsmålet om decharge for regnskap og årsmelding og vedtar budsjett for det nye regnskapsår. Styret kan ikke forplikte avdelingen økonomisk uten med generalforsamlingens samtykke og med sams underskrifter av leder (fung. leder) og kasserer. Generalforsamlingen velger avdelingens styre og revisor for det neste år. Til hver årlig generalforsamling oppdateres den lokalt tilgjengelige medlemsfortegnelse med medlemslister fra NKS sentralt av sekretær i den lokale avdelingen.

§4. NKS har til formål å virke for kjemiens fremme i vitenskap, teknikk og undervisning samt å representere norske kjemikere.

Avdelingenes oppgaver er å:

a) Virke for selskapets formål ved å arrangere foredragsmøter, kollokvier o.l. Medlemsmøter avholdes som regel minst en gang i måneden i vinterhalvåret september – mai.

b) Arbeide for kollegial kontakt mellom medlemmer innen avdelingens område.

c) Legge fram årsberetning og revidert regnskap for avdelingens medlemmer på et årsmøte. Årsberetningen og regnskapet skal sendes hovedstyret før utgangen av februar.

§5. Avdelingens regnskapsår er det samme som til enhver tid for selskapet fastsatt. Regnskaper revideres av 1 på generalforsamlingen valgte revisor, med funksjonstid ett år.

§6. Avdelingens vedtekter kan bare endres av en generalforsamling. Forslag til vedtektsendring må være sendt inn til styret senest en måned før generalforsamlingen og må være sent til hvert av avdelingens ordinære medlemmer senest 14 dager før generalforsamlingen holdes. Til endring av foreningens vedtekter trengs minst 2/3 flertall på en generalforsamling der minst 10 av avdelingens ordinære medlemmer må være tilstede. Er en slik generalforsamling ikke vedtaksfør, er neste generalforsamling i ethvert fall vedtaksfør med hensyn til de på foregående dagsorden oppførte saker.

§7. Spørsmål om avdelingens oppløsning bringes inn for generalforsamlingen på samme måte som fastsatt for vedtektsendringer. Ved stemmegivning skal minst 2/3 av avdelingens ordinære medlemmer ha avgitt stemme, og det trengs 3/4 stemmeflertall. Dog ansees spørsmålet som bortfalt når minst så mange medlemmer stemmer for at avdelingen skal bestå, som ifølge selskapets vedtekter er nødvendig for å danne en avdeling av selskapet.

Generalforsamlingen treffer bestemmelse om disposisjon av avdelingens eventuelle midler.